METAALUNIEVOORWAARDEN

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden uitgegeven door de Koninklijke Metaalunie (Nederlandse organisatie van ondernemers in het midden- en kleinbedrijf in de metaal)
aangeduid als METAALUNIEVOORWAARDEN voorheen als SMECOMAVOORWAARDEN,
gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Rotterdam op 1 januari 2008.
Uitgave van de Koninklijke Metaalunie, Postbus 2600, 3430 GA Nieuwegein.
©Koninklijke Metaalunie

 

Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die leden van de Koninklijke Metaalunie doen, op alle
overeenkomsten die zij sluiten en op alle overeenkomsten
die hiervan het gevolg kunnen zijn.
1.2. De aanbieder/leverancier is het Metaalunielid dat deze
voorwaarden gebruikt. Deze wordt aangeduid als opdrachtnemer. De wederpartij wordt aangeduid als opdrachtgever.
1.3. Bij strijd tussen de inhoud van de tussen opdrachtgever en
opdrachtnemer gesloten overeenkomst en deze algemene
voorwaarden, gelden de bepalingen uit de overeenkomst.
1.4. Deze voorwaarden mogen uitsluitend worden gebruikt
door leden van de Koninklijke Metaalunie.
Artikel 2: Aanbiedingen
2.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.
2.2. Als opdrachtgever aan opdrachtnemer gegevens, tekeningen enz. verstrekt, mag opdrachtnemer uitgaan van de
juistheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren.
2.3. De in de aanbieding genoemde prijzen zijn gebaseerd op
levering af fabriek, “ex works”, conform Incoterms 2000.
De prijzen zijn exclusief omzetbelasting en verpakking.
2.4. Als zijn aanbieding niet wordt aanvaard, heeft opdrachtnemer het recht alle kosten die hij heeft moeten maken om
zijn aanbieding te doen bij opdrachtgever in rekening te
brengen.
Artikel 3: Rechten van intellectuele eigendom
3.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt opdrachtnemer de auteursrechten en alle rechten van industriële eigendom op de door hem gedane aanbiedingen,
verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen,
(proef)modellen, programmatuur enz.
3.2. De rechten op de in lid 1 genoemde gegevens blijven eigendom van opdrachtnemer ongeacht of aan opdrachtgever voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn
gebracht. Deze gegevens mogen zonder voorafgaande
uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van opdrachtnemer
niet worden gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond.
Opdrachtgever is aan opdrachtnemer per overtreding van
deze bepaling een boete verschuldigd van € 25.000. Deze
boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet
worden gevorderd.
3.3. Opdrachtgever moet de aan hem verstrekte gegevens als
bedoeld in lid 1 op eerste verzoek binnen de door opdrachtnemer gestelde termijn retourneren. Bij overtreding
van deze bepaling is opdrachtgever aan opdrachtnemer
een boete verschuldigd van € 1.000 per dag. Deze boete
kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden
gevorderd.
Artikel 4: Adviezen, ontwerpen en materialen
4.1. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen
en informatie die hij van opdrachtnemer krijgt als deze
geen directe betrekking hebben op de opdracht.
4.2. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de door of namens
hem gemaakte tekeningen, berekeningen, ontwerpen en
voor de functionele geschiktheid van door of namens hem
voorgeschreven materialen.
4.3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van door
of namens opdrachtgever verstrekte tekeningen, berekeningen, ontwerpen, materialen, monsters, modellen en
dergelijke.
4.4. Opdrachtgever mag de materialen die opdrachtnemer wil
gebruiken vóórdat deze worden verwerkt voor eigen rekening (laten) onderzoeken. Als opdrachtnemer hierdoor
schade lijdt, komt deze voor rekening van opdrachtgever.
Artikel 5: Levertijd
5.1. De levertijd en/of uitvoeringsperiode worden door opdrachtnemer bij benadering vastgesteld.
5.2. Bij de vaststelling van de levertijd en/of uitvoeringsperiode
gaat opdrachtnemer er van uit dat hij de opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden die hem op dat moment
bekend zijn.
5.3. De levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat pas in wanneer
over alle commerciële en technische details overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens, definitieve, goedgekeurde tekeningen enz. in het bezit zijn van
opdrachtnemer, de overeengekomen (termijn)betaling is
ontvangen én aan de noodzakelijke voorwaarden voor de
uitvoering van de opdracht is voldaan.
5.4. a. Als er sprake is van andere omstandigheden dan die
welke opdrachtnemer bekend waren toen hij de levertijd
en/of uitvoeringsperiode vaststelde, kan opdrachtnemer
de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengen met de
tijd nodig om de opdracht onder deze omstandigheden
uit te voeren. Als de werkzaamheden niet in de planning
van opdrachtnemer kunnen worden ingepast, zullen deze worden uitgevoerd zodra zijn planning dit toelaat.
b. Als er sprake is van meerwerk wordt de levertijd en/of
uitvoeringsperiode verlengd met de tijd nodig om de
materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en
om het meerwerk te verrichten. Als het meerwerk niet in
de planning van opdrachtnemer kan worden ingepast,
zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de
planning dit toelaat.
c. Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door
opdrachtnemer worden de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de duur van de opschorting. Als
voortzetting van de werkzaamheden niet in de planning
van opdrachtnemer kan worden ingepast, zullen de
werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de planning
dit toelaat.
d. Als er sprake is van onwerkbaar weer wordt de levertijd
en/of uitvoeringsperiode verlengd met de daardoor ontstane vertraging.
5.5. Overschrijding van de overeengekomen levertijd en/of uitvoeringsperiode geeft in geen geval recht op schadevergoeding, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.
Artikel 6: Risico-overgang
6.1. Levering vindt plaats af fabriek, “ex works”, conform Incoterms 2000; het risico van de zaak gaat over op het moment dat opdrachtnemer deze ter beschikking stelt aan
opdrachtgever.
6.2. Ongeacht het bepaalde in het vorige lid kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer overeenkomen dat opdrachtnemer voor het transport zorgt. Het risico van opslag, laden,
transport en lossen rust ook in dat geval op opdrachtgever.
Opdrachtgever kan zich tegen deze risico’s verzekeren.
6.3. Als sprake is van inruil en opdrachtgever in afwachting van
aflevering van de nieuwe zaak de in te ruilen zaak blijft gebruiken, blijft het risico van de in te ruilen zaak bij opdrachtgever tot het moment dat hij deze in het bezit heeft
gesteld van opdrachtnemer.
Artikel 7: Prijswijziging
7.1. Een stijging van kostprijsbepalende factoren ontstaan na
het sluiten van de overeenkomst mag door opdrachtnemer
worden doorberekend aan opdrachtgever als de nakoming
van de overeenkomst ten tijde van de stijging nog niet is
voltooid.
7.2. Opdrachtgever is gehouden de prijsstijging zoals bedoeld
in lid 1 te voldoen tegelijk met betaling van de hoofdsom of
de eerstvolgende overeengekomen betalingstermijn.
7.3. Als er goederen door opdrachtgever worden aangeleverd
en opdrachtnemer bereid is deze te gebruiken, mag opdrachtnemer maximaal 20% van de marktprijs van de aangeleverde goederen in rekening brengen.
Artikel 8: Onuitvoerbaarheid van de opdracht
8.1. Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, als hij door omstandigheden die
bij het sluiten van de overeenkomst niet te verwachten waren en die buiten zijn invloedssfeer liggen, tijdelijk is verhinderd zijn verplichtingen na te komen.
8.2. Onder omstandigheden die niet door opdrachtnemer te
verwachten waren en die buiten zijn invloedssfeer liggen,
worden onder andere verstaan de omstandigheid dat leveranciers en/of onderaannemers van opdrachtnemer niet of
niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, het weer, aardbevingen, brand, verlies of diefstal van gereedschappen,
het verloren gaan van te verwerken materialen, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import- of
handelsbeperkingen.
8.3. Opdrachtnemer is niet meer bevoegd tot opschorting als
de tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming meer dan zes
maanden heeft geduurd. De overeenkomst kan pas na afloop van deze termijn en wel uitsluitend voor dat deel van
de verplichtingen dat nog niet is nagekomen worden ontbonden. Partijen hebben in dat geval geen recht op vergoeding van de als gevolg van de ontbinding geleden of te
lijden schade.
Artikel 9: Omvang van het werk
9.1. Opdrachtgever moet ervoor zorgen dat alle vergunningen,
ontheffingen en andere beschikkingen die noodzakelijk zijn
om het werk uit te voeren tijdig zijn verkregen.
9.2 In de prijs van het werk zijn niet begrepen:
a. de kosten voor grond-, hei-, hak-, breek-, funderings-,
metsel-, timmer-, stukadoors-, schilder-, behangers-,
herstel- of ander bouwkundig werk;
b. de kosten voor aansluiting van gas, water, elektriciteit of
andere infrastructurele voorzieningen;
c. de kosten ter voorkoming of beperking van schade aan
op of bij het werk aanwezige zaken;
d. de kosten voor afvoer van materialen, bouwstoffen of
afval;
e. reis- en verblijfkosten.
Artikel 10: Wijzigingen in het werk
10.1. Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meerof minderwerk als:
a. er sprake is van een wijziging in het ontwerp, de specificaties of het bestek;
b. de door opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de
werkelijkheid;
c. van geschatte hoeveelheden met meer dan 10% wordt
afgeweken.
10.2. Meerwerk wordt berekend op basis van de waarde van de
prijsbepalende factoren die geldt op het moment dat het
meerwerk wordt verricht.
Minderwerk wordt verrekend op basis van de waarde van
de prijsbepalende factoren die gold op het moment van het
sluiten van de overeenkomst.
10.3. Als het saldo van het minderwerk dat van het meerwerk
overtreft, mag opdrachtnemer bij de eindafrekening 10%
van het verschil van de saldi bij opdrachtgever in rekening
brengen. Deze bepaling geldt niet voor minderwerk dat het
gevolg is van een verzoek van opdrachtnemer.
Artikel 11: Uitvoering van het werk
11.1. Opdrachtgever zorgt ervoor dat opdrachtnemer zijn werkzaamheden ongestoord en op het overeengekomen tijdstip
kan verrichten en dat hij bij de uitvoering van zijn werkzaamheden de beschikking krijgt over de benodigde voorzieningen, zoals:
– gas, water en elektriciteit;
– verwarming;
– afsluitbare droge opslagruimte;
– op grond van de Arbowet en -regelgeving voorgeschreven voorzieningen.
11.2. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade, onder
andere als gevolg van verlies, diefstal, verbranding of beschadiging, aan zaken van opdrachtnemer, van opdrachtgever en/of van derden, zoals gereedschappen en voor
het werk bestemde materialen, die zich bevinden op de
plaats waar de werkzaamheden worden verricht of op een
andere overeengekomen plaats.
11.3. Wanneer opdrachtgever zijn verplichtingen zoals omschreven in de vorige leden niet nakomt en daardoor vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden ontstaat,
zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra opdrachtgever alsnog aan al zijn verplichtingen voldoet en de
planning van opdrachtnemer dit toelaat. Opdrachtgever is
aansprakelijk voor alle voor opdrachtnemer uit de vertraging voortvloeiende schade.
Artikel 12: Oplevering van het werk
12.1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer:
a. opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd;
b. het werk door opdrachtgever in gebruik is genomen.
Neemt opdrachtgever een deel van het werk in gebruik
dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd;
c. opdrachtnemer schriftelijk aan opdrachtgever heeft
meegedeeld dat het werk is voltooid en opdrachtgever
niet binnen 14 dagen na de mededeling schriftelijk kenbaar heeft gemaakt of het werk al dan niet is goedgekeurd;
d. opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van
kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen
30 dagen kunnen worden hersteld of nageleverd en die
ingebruikname van het werk niet in de weg staan.
12.2. Keurt opdrachtgever het werk niet goed dan is hij verplicht
dit onder opgave van redenen schriftelijk kenbaar te maken aan opdrachtnemer.
12.3. Keurt opdrachtgever het werk niet goed dan zal hij opdrachtnemer in de gelegenheid stellen het werk opnieuw
op te leveren. De bepalingen van dit artikel zijn daarop opnieuw van toepassing.
12.4. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken
van derden voor schade aan niet opgeleverde delen van
het werk veroorzaakt door het gebruik van reeds opgeleverde delen van het werk.
Artikel 13: Aansprakelijkheid
13.1. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade die opdrachtgever lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is
van een aan opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming.
Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die
schade waartegen opdrachtnemer verzekerd is, dan wel
redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn.
13.2. Als het voor opdrachtnemer ten tijde van het aangaan van
de overeenkomst niet of niet tegen redelijke condities mogelijk is een verzekering als bedoeld in lid 1 af te sluiten of
daarna tegen redelijke condities te verlengen, is de vergoeding van de schade beperkt tot het bedrag dat door
opdrachtnemer voor de onderhavige overeenkomst (exclusief BTW) in rekening is gebracht.
13.3. Niet voor vergoeding in aanmerking komt:
a. bedrijfsschade waaronder bijvoorbeeld stagnatieschade
en gederfde winst. Opdrachtgever dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren;
b. opzichtschade. Onder opzichtschade wordt onder andere verstaan schade die door of tijdens de uitvoering van
het werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt
gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid
van de plaats waar wordt gewerkt. Opdrachtgever dient
zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren;
c. schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen of niet leidinggevende ondergeschikten van opdrachtnemer.
13.4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan door
of namens opdrachtgever aangeleverd materiaal ten gevolge van een niet deugdelijk uitgevoerde bewerking. Op
verzoek van opdrachtgever zal opdrachtnemer de bewerking opnieuw uitvoeren, met door opdrachtgever voor
diens rekening aangeleverd nieuw materiaal.
13.5 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden wegens productenaansprakelijkheid als
gevolg van een gebrek in een product dat door opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit
door opdrachtnemer geleverde producten en/of materialen.
Artikel 14: Garantie
14.1. Opdrachtnemer staat voor een periode van zes maanden
na (op)levering in voor de goede uitvoering van de overeengekomen prestatie.
14.2. Bestaat de overeengekomen prestatie uit aanneming van
werk dan staat opdrachtnemer voor de in lid 1 genoemde
periode in voor de deugdelijkheid van de geleverde constructie en het gebruikte materiaal, mits hij vrij was in de
keuze daarvan.
Als blijkt dat de geleverde constructie en/of het gebruikte
materiaal niet deugdelijk zijn, zal opdrachtnemer deze herstellen of vervangen. De delen die bij opdrachtnemer hersteld of door opdrachtnemer vervangen worden, moeten
franco aan opdrachtnemer worden toegezonden. Demontage en montage van deze delen en de eventueel gemaakte reis- en verblijfkosten komen voor rekening van opdrachtgever.
14.3. Bestaat de overeengekomen prestatie (mede) uit het bewerken van door opdrachtgever aangeleverd materiaal
dan staat opdrachtnemer voor de in lid 1 genoemde periode in voor de deugdelijkheid van de uitgevoerde bewerking.
Als blijkt dat een bewerking niet deugdelijk is uitgevoerd,
zal opdrachtnemer de keuze maken of hij:
– de bewerking opnieuw uitvoert. In dat geval moet opdrachtgever voor eigen rekening nieuw materiaal aanleveren;
– het gebrek herstelt. In dat geval moet opdrachtgever het
materiaal franco aan opdrachtnemer terugzenden;
– opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel van
de factuur.
14.4. Bestaat de overeengekomen prestatie uit levering van een
zaak dan staat opdrachtnemer gedurende de in lid 1 genoemde periode in voor de deugdelijkheid van de geleverde zaak.
Als blijkt dat de levering niet deugdelijk is geweest, dan
moet de zaak franco aan opdrachtnemer worden teruggezonden. Daarna zal opdrachtnemer de keuze maken of hij:
– de zaak herstelt;
– de zaak vervangt;
– opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel van
de factuur.
14.5. Bestaat de overeengekomen prestatie (mede) uit de installatie en/of montage van een geleverde zaak dan staat opdrachtnemer voor de in lid 1 genoemde periode in voor de
deugdelijkheid van de installatie en/of montage.
Als blijkt dat de installatie en/of montage niet deugdelijk is
uitgevoerd, zal opdrachtnemer dit herstellen. De eventueel
gemaakte reis- en verblijfkosten komen voor rekening van
opdrachtgever.
14.6. Voor die onderdelen waarvoor opdrachtgever en opdrachtnemer dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen geldt fabrieksgarantie. Als opdrachtgever gelegenheid
heeft gehad kennis te nemen van de inhoud van de fabrieksgarantie zal deze in de plaats treden van garantie op
grond van dit artikel.
14.7. Opdrachtgever moet opdrachtnemer in alle gevallen de
gelegenheid bieden een eventueel gebrek te herstellen
en/of de bewerking opnieuw uit te voeren.
14.8. Opdrachtgever kan alleen een beroep doen op garantie
nadat hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van opdrachtnemer heeft voldaan.
14.9. a. Geen garantie wordt gegeven zodra gebreken het gevolg zijn van:
– normale slijtage;
– onoordeelkundig gebruik;
– niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
– installatie, montage, wijziging of reparatie door opdrachtgever of door derden.
b. Geen garantie wordt gegeven op geleverde zaken die
niet nieuw waren op het moment van levering of op zaken die door opdrachtgever zijn voorgeschreven of door
of namens hem zijn aangeleverd;
c. Geen garantie wordt gegeven op het keuren en/of repareren van zaken van opdrachtgever.
Artikel 15: Reclamaties
Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep
meer doen, als hij niet binnen veertien dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken
schriftelijk bij opdrachtnemer heeft gereclameerd.
Artikel 16: Niet afgenomen zaken
Wanneer zaken na het verstrijken van de levertijd niet zijn afgenomen, blijven deze ter beschikking staan van opdrachtgever.
Niet afgenomen zaken worden voor rekening en risico van opdrachtgever opgeslagen. Opdrachtnemer mag altijd gebruik maken van de bevoegdheid van artikel 6:90 BW.
Artikel 17: Betaling
17.1. Betaling wordt gedaan op de plaats van vestiging van opdrachtnemer of op een door opdrachtnemer aangewezen
rekening.
17.2. Tenzij anders overeengekomen vindt betaling als volgt
plaats:
a. bij balieverkoop contant;
b. bij termijnbetaling:
– 40% van de totale prijs bij opdracht;
– 50% van de totale prijs na aanvoer van het materiaal
of als de levering van materiaal niet in de opdracht is
begrepen na aanvang van de werkzaamheden;
– 10% van de totale prijs bij oplevering;
c. in alle overige gevallen binnen dertig dagen na factuurdatum.
17.3. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is opdrachtgever verplicht op verzoek van opdrachtnemer een
naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te
verstrekken. Als opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim. Opdrachtnemer heeft in dat geval het recht de overeenkomst
te ontbinden en zijn schade op opdrachtgever te verhalen.
17.4. Het recht van opdrachtgever om zijn vorderingen op opdrachtnemer te verrekenen is uitgesloten, tenzij er sprake
is van faillissement van opdrachtnemer of de gerechtelijke
schuldsanering op opdrachtnemer van toepassing is.

17.5. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar als:
a. een betalingstermijn is overschreden;
b. opdrachtgever failliet is gegaan of surseance van betaling aanvraagt;
c. beslag op zaken of vorderingen van opdrachtgever
wordt gelegd;
d. opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;
e. opdrachtgever (natuurlijk persoon) het verzoek doet te
worden toegelaten tot de gerechtelijke schuldsanering,
onder curatele wordt gesteld of overlijdt.
17.6. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de
overeengekomen betalingstermijn, is opdrachtgever direct
rente aan opdrachtnemer verschuldigd. De rente bedraagt
12% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke rente als deze hoger is. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van
de maand gezien als een volle maand.
17.7. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de
overeengekomen betalingstermijn is opdrachtgever aan
opdrachtnemer alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd met een minimum van € 75,=.
De kosten worden berekend op basis van de volgende tabel:
over de eerste € 3.000,= 15%
over het meerdere tot € 6.000,= 10%
over het meerdere tot € 15.000,= 8%
over het meerdere tot € 60.000,= 5%
over het meerdere vanaf € 60.000,= 3%
Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten hoger zijn dan uit bovenstaande berekening volgt, zijn de
werkelijk gemaakte kosten verschuldigd.
17.8. Als opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure in het
gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband
met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van opdrachtgever.
Artikel 18: Eigendomsvoorbehoud en pandrecht
18.1. Na levering blijft opdrachtnemer eigenaar van geleverde
zaken zolang opdrachtgever:
a. tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van
zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of andere gelijksoortige overeenkomsten;
b. voor verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit
zodanige overeenkomsten niet betaalt of zal betalen;
c. vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van
bovengenoemde overeenkomsten, zoals schade, boete,
rente en kosten, niet heeft voldaan.
18.2. Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud
rust, mag opdrachtgever deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren.
18.3. Nadat opdrachtnemer zijn eigendomsvoorbehoud heeft
ingeroepen, mag hij de geleverde zaken terug halen. Opdrachtgever staat opdrachtnemer toe de plaats te betreden
waar deze zaken zich bevinden.
18.4. Als opdrachtnemer geen beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is opdrachtgever verplicht de nieuw gevormde zaken aan opdrachtnemer te
verpanden.
Artikel 19: Beëindiging
Als opdrachtgever de overeenkomst wil ontbinden zonder dat er
sprake is van een tekortkoming van opdrachtnemer en opdrachtnemer hiermee instemt, wordt de overeenkomst met wederzijds goedvinden beëindigd. Opdrachtnemer heeft in dat geval recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals geleden verlies, gederfde winst en gemaakte kosten.
Artikel 20: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
20.1. Het Nederlands recht is van toepassing.
20.2. Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing,
evenmin als enige andere internationale regeling waarvan
uitsluiting is toegestaan.
20.3. Alleen de Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is
in de vestigingsplaats van opdrachtnemer neemt kennis
van geschillen, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht.
Opdrachtnemer mag van deze bevoegdheidsregel afwijken
en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.
20.4. Partijen kunnen een andere vorm van geschillenbeslechting zoals bijvoorbeeld arbitrage of mediation overeenkomen.